هفتمین جلسه اعضای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمان برگزار شد چاپ فرستادن به ایمیل
  
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی - شاخه کرمان در مورخ 29 آذرماه جلسه ای در جهت پیگیری مصوبات جلسه قبلی، تصویب برنامه کمیته های آموزش و پژوهش و روابط بین الملل و همچنین ارائه گزارش از سوی آقای حسین زاده برگزار نموده است که می توانید گزارش این جلسه را در ادامه مطالعه نمایید.

خلاصه مذاکرات و دستور کار :

- پیگیری مصوبات جلسه قبل

- تصویب برنامه کمیته های آموزش و پژوهش و روابط عمومی و بین الملل

- گزارش آقای حسین زاده در خصوص وضعیت مالی همایش

مصوبات جلسه:

- این جلسه درخصوص چگونگی ارائه گواهینامه به شرکت کنندگان دوره ها گفتگوهای زیادی شد و مقرر گردید آقای دکتر اعظمی به همراه دکتر پیوند با آقای دکتربیک زاده رئیس محترم مدیریت دولتی ملاقاتی داشته باشند.

- بنا به پیشنهاد آقای حسین زاده تعداد سازمانها و ارگانهای شرکت کننده در همایش بیشتر شود تا از کمکهای مالی آنها استفاده شود. همچنین هر یک از اعضا هیئت مدیره هماهنگی با تعدادی مراکز فرهنگی را مثل شرکت های غیر دولتی، بانکها و ... عهده دار شوند. آقای حسین زاده مدیرکل کتابخانه ها هماهنگی با مرکز اسناد و کرمان شناسی، میراث فرهنگی، شهرداری و هتل پارس را بر عهده گرفتند. همچنین بنا به پیشنهاد ایشان چهارشنبه هفته آینده جلسه فوق العاده هیئت مدیره ساعت 30/17 تشکیل شود.

- مصوب شد ریز هزینه های برگزاری همایش اعم از انتشار خلاصه مقالات، چاپ کتاب، ایاب و ذهاب، پذیرایی و ... توسط یکی از اعضا هیئت مدیره برآورد شده و در جلسه بعدی ارائه گردد. اول مسائل مالی برگزاری همایش حل شود و در مرحله بعدی تاریخهای جدیدی برای برگزاری همایش تنظیم شود.

- در خصوص برنامه اجرایی کمیته آموزش و پژوهش بحث شد و مقر رگردید تعداد دوره هایی را که مهمتر است همراه با تاریخ برگزاری آنها اعلام گردد. همچنین همه کمیته ها برنامه خود را به شکل آیین نامه مطرح کرده تا دستور کار همه کمیته ها شکل واحدی داشته باشد.

- دیدار اعضا هیئت مدیره با مدیرکل آموزش و پرورش استان آقای شیخ بهایی، توسط دبیرخانه انجمن در این هفته هماهنگ شود و هماهنگی همین دیدار با مدیر کل سازمان صدا و سیمای مرکز کرمان توسط خانم عامری صورت گیرد.

- گزارش درصد عضویت کارمندان کتابخانه های عمومی و کارمندان دانشگاه در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی در جلسه بعد توسط دبیرخانه انجمن ارائه گردد.

- دراین جلسه آقای دکتر پیوند و اعضا کمیته روابط عمومی و بین الملل خانمها عامری، پوراحمد و رمضانی، همچنین اعضا کمیته آموزش و پژوهش خانمها شریفی، نامدار و آقای کمالی حضور داشتند.

حاضرین جلسه :

خانم دکتر سلاجقه، آقای دکتر اعظمی، آقای طالبیان، آقای شمس الدینی ، آقای حسین زاده، آقای دکتر آقاعباسی، آقای دکتر سلیمانی نژاد

غایبین جلسه :

خانم امیر پورسعید، خانم دکتر اخوتی، آقای علیزاده

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 بهمن 1391 ساعت 13:17