دستورجلسه و مصوبات يازدهمين نشست انجمن كتابداري شاخه استاني كرمان چاپ فرستادن به ایمیل
  
در این جلسه تاریخ های برگزاری همایش مورد بازنگری قرار گرفت

خلاصه مذاکرات و دستور کار :

- پیگیری مصوبات جلسه قبل

- بحث در خصوص اولویتهای کارگاههای آموزشی برای پایان امسال و سال آینده و ارائه گواهینامه

- بررسی اولویتهای پژوهشی نهاد

مصوبات جلسه

- در این جلسه تاریخ های برگزاری همایش مورد بازنگری قرار گرفت که به شرح زیر است:

- الف. ارائه چکیده مقالات تا تاریخ یکشنبه : 15/2/1392

- ب. ارسال اصل مقالات تا تاریخ چهارشنبه : 20/6/1392

- ج. داوری چکیده ها تا تاریخ شنبه : 11/3/1392

- د. برگزاری همایش: 17 الی 19 مهر ماه 1392

- روز سوم همایش برای بازدید از مکانهای گردشگری در نظر گرفته شد که به صورت داوطلبانه و منوط به پرداخت مبلغ 500000ریال به حساب انجمن و نام نویسی می باشد.

- کارگاههای آموزشی مرجع شناسی عمومی، روش تحقیق، روشها و فنون مطالعه برای پایان امسال در نظر گرفته شد.

- پوستر آماده چاپ همایش برای باز بینی مجدد به حاضرین ارائه و مورد تأیید قرار گرفت.

- اولویت های پژوهشی نهاد کتابخانه ها به استحضار جمع حاضر رسید.

حاضرين:

آقای دکتر اعظمی

خانم دکتر سلاجقه

آقای طالبیان

آقای علیزاده

آقای دکتر سلیمانی نژاد

خانم دکتر اخوتی

خانم امیر پورسعید

آقای شمس الدینی

غایبین

آقای حسین زاده

آقای دکتر آقاعباسی