سومین جلسه انجمن در سال 95 برگزار شد چاپ فرستادن به ایمیل
  
سومین جلسه انجمن کتابداری شاخه کرمان با حضور هیات مدیره و اعضای انجمن برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای حسین زاده نقش های متعدد کمیته ها در انجمن را این گونه تعیین نمودند:

-   دریافت کننده مطالب و انتقال دهنده به مراجع ذیربط

-   کمیته ها راهبرد انجمن را تسریع می کند

-   هر چه کمیته ها فعالتر باشد انجمن حضور فعالتری را  نشان می دهد.

همچنین با تأیید اعضا  وجود کمیته های زیر ضروری اعلام شد و مسئولین آن مشخص گردید:

- کمیته آموزش و پژوهش خانم دکتر تاج الدینی

- کمیته مراسم و همایش ها آقای امیر مجاهدی

- کمیته انتشارات آقای علیزاده و خانم شهسواری

- کمیته تبلیغات و روابط عمومی خانم پیرمرادی

مقرر شد:

- جداول زمانی و برنامه های سه ماه دوم کمیته ها توسط مسئولین کمیته ها در جلسه بعدی ارائه گردد.

- مدیر اجرایی انجمن برنامه یکساله خود را در جلسه آینده به رویت اعضا برساند.

- برای برگزاری نشست روسای انجمن های کتابداری استانها در کرمان برنامه ریزی های لازم انجام شود.

- -   دو نامه توسط دکتر اعظمی ارسال گردد اولی به انجمن کتابداری تهران به منظور برگزاری نشست روسای انجمن ها و دومی از طریق آقای عمرانی به دبیرکل کتابخانه ها به جهت گواهینامه های شرکت در کارگاههای برگزار شده توسط انجمن و احتساب آن در ساعات آموزشی و سوابق همکاران.